1GMMEM01: Tècniques de fabricació

1GMMEM02: Tècniques d'unió i muntatge

UF1: Procediments d'unió i muntatge     20 hores   

UF2: Conformat i unions no soldades     62 hores

UF3: Soldadures                                     50 hores

1GMMEM03: Electricitat i automatismes elèctrics

1GMMEM06: Muntatge i manteniment elèctric-electrònic