Este sitio está en fase de mantenimiento y no está disponible en este momento

La plataforma moodle de l'escola industrial ha canviat a l'adreça :

http://escolaindustrial.esemtia.net/

El més aviat possible rebreu les indicacions per a poder entrar.